آرشیو برچسب : سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

آنالیز نئوویو سرمایه گذاری مسکن (ثمسکن) شماره ۴

ساختار امواج چارت ثمسکن بر اساس قوانین  NEoWave چنانچه در تصویر پیداست، به نظر میرسد سهم سرمایه گذاری مسکن با نماد ثمسکن در بلند مدت در یک آرایش فلت (Flat) باشد که موج B از این فلت، آرایش مثلث انبساطی (Expanding Triangle) دارد و هم اکنون…

آنالیز نئوویو ثمسکن شماره ۳

به نظر می آید این سهم در حال ساخت یک کارکشن در قالب فلت (Flat) است که موج B آن مثلث انبساطی (Expanding Triangle) باشد. با توجه به ساختار موج d به نظر می رسد هم اکنون اواخر موج d از این مثلث انبساطی هستیم و چون در این نوع مثلث موج e معمولا…