آرشیو دسته‌ی : گروه سیمان، گچ و آهک

گروه سیمان، گچ و آهک

تحلیل نئوویو سفارس شماره ۷

به نظر میرسد بعد از مدتها اصلاح در گروه سیمانی زهر فروش کاملا فروکش کرده باشد. یکی از سهم های ایده آل این گروه بر اساس قوانین نئوویو، سیمان فارس و خوزستان با نماد سفارس می باشد که با ایجاد الگوی ترمینال (دیاگونال) آماده رشدی قوی شده است.…